අපෙන් විකුණන සියලුම නිෂ්පාදන, අපි අවම වශයෙන් අවුරුදු 1 ක වගකීමක් ලබා දෙන්නෙමු, බොහෝමයක් අවුරුදු 2 ක වගකීමක් සහ තවත් දේ. අපගේ නිෂ්පාදන සමඟ QC ගැටලුවක් තිබේ නම්, අපට ප්‍රතිස්ථාපනය හෝ මුදල් ආපසු ලබා දිය හැකිය. අපගේ නිෂ්පාදන පරාසය ප්‍රමුඛ පෙළේ නිෂ්පාදකයෙකු බවට පත් කරන අපගේ ආලෝකකරණ සහ විදුලි කර්මාන්තයේ පිහිටීම, අපගේ කීර්තිය සහ වෘත්තීය කණ්ඩායම.