ගෙවීම

පේපෑල් සහ ටීටී යනු ප්‍රධාන ගෙවීම් ක්‍රමය වන අතර, අනෙක් අයට ගෙවීමේ ක්‍රමය ගැනද අපට සාකච්ඡා කළ හැකිය.